Postdating translate

The invention disclosed herein relates generally to processing financial transactions, and more particularly to methods and systems for postdating financial transactions that prevent completion of the financial transactions until the specified future date.The process of making a payment utilizing a checking account maintained at a financial institution, such as, for example, a bank, is well known and used throughout the world.These examples are from the Cambridge English Corpus and from sources on the web.Any opinions in the examples do not represent the opinion of the Cambridge Dictionary editors or of Cambridge University Press or its licensors.

To join its team, professionals from a variety of career levels who have good communication skills, are organized, and can take initiative on projects are encouraged to apply.

Although in many cases the payer can indicate the date of payment, there is no guarantee that the payee will honor such date, and a request for payment may be presented any time after the payer has provided the information to make payment.

Thus, regardless of whether payment is being made by physical check or electronically, situations can arise in which the payer's account is overdrawn and checks or payment authorizations will not be honored because of insufficient funds in the payer's account.

således [har] att i den utsträckning det är möjligt tolka dessa bestämmelser på ett sådant sätt att de kan få en tillämpning som överensstämmer med direktivets mål”.(Klaganden har invänt mot den metod som förstainstansrätten använde för att bedöma bevisvärdet på de handlingar som kommissionen inte hade lämnat ut och har i synnerhet kritiserat förstainstansrätten för att den underkände en att ha försökt att få klarhet i om utvecklingen efter detta beslut kunde belysa den faktiska och/eller rättsliga situationen vid tidpunkten för beslutet, strider mot artikel 62 i de ovannämnda rättegåextension decision was the outbreak and rapid spread of the H5N1 virus in Turkey, as well as the fact that there was little, if any, information on the monitoring of avian influenza by countries sharing a border with förlängning i första hand motiverades av att H5N1-virus hade påträffats i Turkiet där det spreds snabbt och av att få om ens några upplysningar hade tillhandahållits om övervakningen av aviär influensa i länder som gränsar till Turkiet.69 In paragraph 25 of the contested judgment, the Court of First Instance gave its reasons for its decision not to grant the requests in question when it stated that [t]he new factors on which the IECC relies in support of those requests either do not contain any element decisive for the outcome of the present 69 Förstainstansrätten har i punkt 25 i den överklagade domen motiverat sitt avgörande att inte bifalla begäran i fråga med att ange att "de nya omständigheter som klaganden åberopat till stöd för sin begäran antingen inte utgjorde omständigheter som var avgörande för tvisten 85 By its final plea in law, the IECC criticises the Court of First Instance for having rejected, in paragraph 25 of the contested judgment, its requests that the oral procedure be re-opened pursuant to Article 62 of the Rules of Procedure of the Court of First Instance on the ground, in particular, that certain documents produced in support of 85 Genom sin sista grund har klaganden invänt mot att förstainstansrätten, i punkt 25 i den överklagade domen, inte biföll begäran att det muntliga förfarandet skulle återupptas med stöd av artikel 62 i förstainstansrättens rättegångsregler, bland annat med motiveringen att vissa handlingar som företetts till stöd de Tunis (Court of Appeal, Tunis, Tunisia), of 25 February 2015 and three decisions of the Tunisian Administrative court, in response to applications for interim relief, of 30 March 2015, do not constitute substantial facts, that is, facts capable of bringing about a significant change in the applicant’s position with regard to the restrictive measures targeting the applicant extended by Decision 2015/15725 februari 2015, samt tre interimistiska beslut från en tunisisk förvaltningsdomstol av den 30 mars 2015 – utgör inte heller väsentliga omständigheter, det vill säga omständigheter som på ett väsentligt sätt kan ändra sökandens situation med beaktande av de restriktiva åtgärder han omfattas av som förlängts genom beslut 2015/157. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes.

Gemenskapsinstitutionerna kan inte i detta sammanhang klandras för att inte ha använt de verkliga siffrorna avseende de fyra sista månaderna av år 1990.

Leave a Reply

 1. wow quest log not updating 28-Jan-2021 04:15

  Victoria’s Instagram account suggests that the lady follows him around.

 2. Ifriends videochat 27-Dec-2020 13:15

  For example, you can choose to match with people who attend the same events or who are a part of the same Facebook groups.

 3. Online hard core sex chat rooms for adults 01-Jun-2020 12:47

  3DXChat offers incredibly real graphics with great light effects and animations.

 4. Hook up for free webcam chats 22-Apr-2020 14:38

  Java Script enables you to fully navigate and make a purchase on our site.